สระแก้ว
(เลขที่โครงการ 9000)

พื้นที่ จ.สระแก้ว มีการค้าขายตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นกลไกเศรษฐกิจสำคัญ มีคนหลายเชื้อชาติ ทั้งคน อีสาน เขมร ญวน ลาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่มันสัมปะหลัง ไร่อ้อย เป็น ลูกจ้างในสวนยางพารา ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง มีรายได้น้อย หลังฤดูการเก็บเกี่ยวจึงมีการอพยพไป ทำงานในเมือง ฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายายช่วยดูแลเลี้ยงดู

VDO Clip

พี่ E & T อาสาเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2557)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn