น้ำอูน สกลนคร
(เลขที่โครงการ 3764)

ชาวสกลนครส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง และหลายพื้นที่ประสบปัญหาดินเค็มไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก จึงต้องอพยพไปใช้แรงงาน รับจ้างตัดอ้อย กรีดยาง ก่อสร้าง และความยากจนก็เป็นปัจจัยสำคัญของการหย่าร้าง เด็กๆ ไม่ได้รับการเลี้ยงที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย ปัญหาขาดการศึกษาเกิดขึ้น รวมไปถึงปัญหาสังคมต่างๆ

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2555)
เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - นำชัย อภัยวงศ์ (พ.ศ.2556)
สนทนา ฝันที่เป็นจริง - ปุ้ย เยาวชนอุดมศึกษา ซี.ซี.เอฟ. น้ำอูน จ.สกลนคร
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn