ท่าแร่ สกลนคร
(เลขที่โครงการ 3363)

พื้นที่ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ครอบคลุม 10 อำเภอ 27 ตำบล ที่มีประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพทำนาและทำไร่ อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ หาของป่าไปขาย ส่วนมากมีรายได้น้อย ฐานะยากจน หมดฤดูเก็บเกี่ยวคนหนุ่มสาวก็จะเข้าเมืองไปหางานทำ ฝากปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงลูกๆ ทำให้เด็กๆ ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2555)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn