ศรีสะเกษ
(เลขที่โครงการ 3360)

ดินแดนวัฒนธรรมอีสานที่ผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ อพยพมาอาศัย ไม่ว่าจะเป็น ลาว เขมร ชาวกูย และเยอ สภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ไม่เก็บน้ำ เป็นที่มาของความแห้งแล้งไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก แม้การเกษตรจะเป็นอาชีพหลักของประชากรก็ตาม จึงเกิดอพยพไปรับจ้างทำงานในที่ห่างไกล ฝากลูก ๆ ไว้กับญาติ เด็กจึงขาดการดูแลที่ดีที่เหมาะสมตามวัย

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2555)
เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ภาณุพงษ์ บุญชู (พ.ศ.2556)
กิจกรรมเสาร์สัมพันธ์ (15 ส.ค. 58) - โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ศรีสะเกษ
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn