เลย
(เลขที่โครงการ 3539)

จ.เลย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบและภูเขา ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา ภูมิอากาศหนาว เย็นมีหมอกปกคลุม อาชีพหลักของประชากร คือ การเกษตร ปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ผลผลิตมีน้อย รายได้จึงน้อย ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องอพยพไปทำงาน ต่างถิ่นเป็นเวลานานๆ ทิ้งลูกหลานให้ญาติผู้ใหญ่วัยชรา เลี้ยงดู ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยที่ไม่เหมาะสม

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดเลย (พ.ศ. 2555)
การแสดงผีตาโขน โดยเยาวชนจาก โรงเรียนนาทอง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
งาน ขอบคุณผู้นำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่เด็กยากไร้ (25 สิงหาคม 2555 @ Jasmine City)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn