นครพนม
(เลขที่โครงการ 3538)

จ.นครพนม จังหวัดชายแดนเลียบแม่น้ำโขงความยาวประมาณ 153 กิโลเมตร ประชากรประกอบอาชีพทำนา แต่เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี และคุณภาพของดินที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตไม่ดี ราคาก็ไม่แน่นอน ประชากรส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน ต้องออกไปรับจ้างทั่วไปในเมืองใหญ่ ทิ้งบุตรหลานไว้กับคนเฒ่าคนแก่

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2555)
เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - อรรคเดช วงศ์จันดี (พ.ศ.2556)
เรื่องเล่าจากชีวิต น้องณิศา กับความสามารถในการร้องเพลงชั้นเลิศ - เด็กซี.ซี.เอฟ. จ.นครพนม
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn