ยโสธร
(เลขที่โครงการ 3356)

ประชากรส่วนใหญ่ของ จ.ยโสธร ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวและพืชไร่ อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ ส่วนมากมีรายได้น้อย ฐานะยากจน หมดฤดูเก็บเกี่ยวคนหนุ่มสาวก็จะเข้าเมืองไปหางานทำ ฝากปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงลูก ทำให้เด็กๆ ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการศึกษา

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2555)
เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - รัชนีกร แสวงสาย (พ.ศ.2556)
โรงเรียน 3ดี - เยาวชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ (ยโสธร)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn