บุรีรัมย์
(เลขที่โครงการ 3771)

ประชากรส่วนใหญ่ของ จ.บุรีรัมย์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ตลอดจนอาชีพรับจ้าง ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น เขมร ส่วย ลาว เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตร ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ จึงมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ครอบครัวเด็กมีฐานะยากจน


 

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2555)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn