มุกดาหาร
(เลขที่โครงการ 2352)

จังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ จ.นครพนม ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม รายได้มาจากผลผลิต ทางการเกษตร ซึ่งไม่มากพอที่จะจุนเจือครอบครัว ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองยังขาดความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก


 

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2555)
ข่าว 3 มุกดาหาร - การฝึกอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียน โดย ศสอ. ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. (มุกดาหาร)
เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ศักดิ์ณรงค์ คำลือไชย (พ.ศ.2556)
โรงเรียน 3 ดี - เยาวชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ (มุกดาหาร)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn