ขอนแก่น
(เลขที่โครงการ 3547)

ปัญหาความยากจนซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองจำต้องออกเดินทางไปหางานทำต่างถิ่น จำต้องทิ้งเด็กๆ ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง ก็เกิดขึ้นกับจังหวัดใหญ่ๆ อย่าง ขอนแก่น ด้วยเช่นกัน เด็กจึงไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม นำพามาซึ่งปัญหาต่างๆ อีกทั้ง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของครอบครัวในเขตอำเภอเมืองซึ่งเป็นชุมชนแออัด จึงมีปัญหาเรื่องยาเสพติด อาชญกรรม การใช้ความรุนแรงตามมาด้วย

VDO Clip

พี่ E & T อาสาเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2557)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn