แม่ฮ่องสอน
(เลขที่โครงการ 3754)

จ.แม่ฮ่องสอน ดินแดนแห่งสายหมอกซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประชาชนเป็นชนเผ่าหลากหลาย มีอาชีพหลัก คือ ทำเกษตรกรรม ผลผลิตน้อยและราคาตกต่ำทุกปี รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว ก่อเกิดภาวะหนี้สิน เด็กส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แล้วไม่มีโอกาสจะศึกษาต่อ ส่วนใหญ่จะแต่งงานและ เข้าไปทำงานในเมืองหลวง ทิ้งลูกหลานให้ญาติผู้ใหญ่เลี้ยงดู จึงส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยที่ไม่เหมาะสม

VDO Clip

สนทนา ฝันที่เป็นจริง - แวว เยาวชนอุดมศึกษา ซี.ซี.เอฟ. จ.แม่ฮ่องสอน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn