ทัศนีย์ โสมชัย (จ.สกลนคร)

  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ได้รับรางวัลลูกกตัญญู 3 ปีซ้อน (2548, 2549, 2550)
  • ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน จ.สกลนคร
  • ได้รับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนา 2551
  • ได้รับคัดเลือกเป็นประธานรุ่นเยาวชนผู้นำโรตารี่ ประจำปี 2551


ปี 2557 กับ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ในงาน “ขอบคุณผู้นำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่เด็กยากไร้”


ปี 2551 กับ ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เมื่อครั้งได้รับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนา จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn