ประวัติ
และวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

 

 

 

 

 

ภารกิจ
 • มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

ยุทธศาสตร์
 • พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
 • ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
 • ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ
 • พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
ความเป็นมา
 • พ.ศ. 2500 มูลนิธิฯ ถือกำเนิดจากองค์กร ซี.ซี.เอฟ. สากล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้ความช่วยเหลือเด็กไทยผ่านสำนักงานในฮ่องกง 
 • 15 กรกฎาคม 2518 จดทะเบียนเป็น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์
 • 30 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานชื่อใหม่ให้แก่มูลนิธิว่า "มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 • พ.ศ. 2559 ได้ระดับ "5 ดาว" การจัดอันดับองค์กรสาธารณกุศล (ด้านประสิทธิภาพด้านการเงินและธรรมาภิบาล) โดย Giving Back Association
 • พ.ศ. 2558 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) Thailand NGO Awards 2015 จาก The Resource Alliance
 • พ.ศ. 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) Thailand NGO Awards 2012 จาก The Resource Alliance
 • พ.ศ. 2537 ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็ก จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2536-2537 ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
 • พ.ศ. 2534 ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2533 รางวัลหน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านสังคมสงเคราะห์) จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn