ร่วมงาน
กับ CCF
ตำแหน่งงานว่าง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. (Updated 9 มกราคม 2561)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง สามารถสอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร รูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและเงินเดือนที่ต้องการ มาที่

แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 027472600 ต่อ 512 หรือ E-mail:  personnel@ccfthai.or.th

1

​Program Director

Location: Bangkok

Purpose& Reporting Structure:

The ProgramDirector (PD) is responsible for devising a national strategy for CCF to combatchild poverty and uplifting the quality of life of disadvantaged children inThailand. In particular this will involve undertaking strategic programdevelopment initiatives that ensure improved quality, effectiveness andefficiency of CCF-funded activities. The PD will guide and lead the Programdepartment and Area Offices (currently 8 Area Offices) in developing andimplementing sustainable, high quality programs designed to achieve lastingimpact in the well-being of children & communities. The PD plays asignificant role in positioning CCF FT as a leader in child development inThailand.

The PDreports to the National Director and is a part of the country senior managementteam.

RequiredSkills:

 • Comprehensive knowledge of child poverty
 • Strong skills in 1-2 program development sectors e.g. ECD, quality education, health, water & sanitation, food security or livelihood programs, children’s participation, people’s empowerment
 • Strong leadership, communication, facilitation and coordination skills
 • Outstanding English language skill (written & spoken)
 • Effective under pressure, result-oriented, proactive, work independently
 • Strong ability to build relationships internally and externally
 • Strong commitment to social cause

Education/Work Experience

 • Advanced university degree in development and related fields
 • At least 10 year experience in managing large scale development programs, preferably at national level (e.g. community development, poverty reduction or related fields). Experience in child-focused program is an advantage.
 • Cross-cultural sensitivity and experience

WorkingConditions:

 • Work will be required outside core business hours
 • Based in Bangkok with intensive travel, domestic and abroad

More Detail...

2

Operations Manager

Location: Bangkok

PURPOSE& REPORTING STRUCTURE

TheOperations Manager is responsible for implementing and managing all retentionaspects of business operations relating to all types of CCF supporters. That support the sponsorship activities ofCCF FT in addition to running of the CCF FT organization. Business activities will primarily be basedaround the administrative and logistical support necessary in running thetimely and efficient processing of contributions made by supporters, handlingsupporters’ database, and correspondence.

WORKINGCONDITIONS & OTHER ESSENTIAL REQUIREMENTS

 • This is a full-time positionwith after-hours work required
 • Travel within Thailand andoverseas may be required

Education/WorkExperience:

 • Graduate degree in business orother areas closely related to Operations Management.
 • Minimum four years workexperience in Operations and Administration, Production
 • Management, and Customer Service
 • Knowledge of Total QualityManagement would be an advantage

SpecializedKnowledge and Skills:

 • Excellent skill in written andverbal English
 • Proficient with Microsoft Word,Excel and Power Point
 • Ability to prioritise anddelegate effectively
 • Ability to multi-task, problemsolve, and prioritise
 • Good communication andinterpersonal skills
 • Ability/experience in trainingstaff in operational areas
 • Ability to examine andre-engineer operations: processes, procedures, and staffing to optimizeefficiency, effectiveness and results
 • Ability to gather, analyse andinterpret data
 • Understanding/exposure tomarketing and fundraising principles
 • Understanding of Access softwareor other database programs would be an advantage

More Detail...

3

Customer Service Coordinator/ Sponsor Relations Coordinator

Location: Bangkok

PURPOSE & REPORTING STRUCTURE

The Customer Service Coordinator role ensures that the primarily contact points between sponsors and the children sponsored, and sponsors and the organization are effectively managed. The Customer Service Coordinator reports to the Operations Manager, and assists in the coordination of the Sponsor Relations Team, the Supporter Care and Retention Unit and the Payment Collection Unit.

The role and responsibility of the Customer Service Coordinator is primarily to ensure that work relating to Sponsor Relations from both an acquisition and retention point of view and administrative functions are carried out accurately within an acceptable timeframe. Customer Service is a main focus of this position and skills should reflect good service to sponsors and the general public as well as to all departments within CCF. The position requires excellent written and oral communication skills in English and Thai, high level team leadership skills coupled with proficient data entry skills, high level attention to detail and problems solving ability.

WORKING CONDITIONS & OTHER ESSENTIAL REQUIREMENTS

 • This is a full time position with after-hours work required. 
 • Based in Bangkok. 
 • Adherence to written confidentiality policy/agreement is required.

QUALIFICATIONS/EXPERIENCE/QUALITIES

 • Bachelor degree in Management or related area 
 • Minimum of 3 years’ experience in a supervisory role 
 • Experience in customer service and data entry 
 • Good computer skills and knowledge of MS Office package 
 • Highly developed Interpersonal skills 
 • Excellent written and oral English skills 
 • Ability to adapt to different situations 
 • Basic office administration 
 • Organising, planning and decision making skills 
 • Problems solving skills 
 • Good telephone skills for both incoming and outgoing calls 
 • Able to work under pressure 
 • Ability to work with little or no supervision 
 • Willingness to learn new tasks

More Detail…

4

ผู้จัดการโครงการส่งเสริมทักษะการเงินและทักษะอาชีพสำหรับเยาวชน

 • วางแผนบริหารจัดการโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณของโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน และชุมชนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการศึกษา บริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและการบริหารโครงการ Grant 3-5 ปี
 • สามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการได้และทำ Documentation ได้
 • มีทักษะในการประสานงานกับภาคีในระดับนโยบายได้
 • มีทักษะติดตามงานและประเมินผลงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5

ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถวางแผนกลยุทธ์ระบบงานขาย
 • เขียนแผนการตลาด แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
6

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล / HR Supervisor

ลักษณะงาน

 • บริหารจัดการและกำกับดูแลกระบวนการรับสมัครทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้)
 • บริหารจัดการและกำกับดูแลสวัสดิการพนักงานเช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ
 • บริหารจัดการและกำกับดูแลระบบฐานข้อมูลพนักงาน
 • สามารถทำ payroll ได้
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆภายในองค์กรรวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
7

หัวหน้าโครงการ (ประจำสำนักงาน กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, บึงกาฬ, อุดรธานี, สกลนคร และ อุบลราชธานี)

 • วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ
 • วางแผนอำนวยการ บริหารจัดการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน และธุรการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเด็กและเยาชน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสาร และการนำเสนอ
8

เจ้าหน้าที่โครงการ (ประจำสำนักงาน กรุงเทพฯ, พะเยา, อุตรดิตถ์, เชียงราย, น่าน, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, หนองบัวลำภู, สกลนคร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, สุรินทร์ และ สระแก้ว)

 • วางแผนงานด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของภาคีที่ขอรับงบประมาณจากมูลนิธิฯ
 • บริหารแผน ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการศึกษา บริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานส่งเสริมสิทธิเด็ก/และสตรี หรืองานพัฒนาสังคม อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหารและวิเคราะห์โครงการติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารและนำเสนอ
 • ประจำในกรุงเทพ และออกพื้นที่ภาคสนามต่างจังหวัด 60% ของเวลางาน
9

IT System Specialist 1 อัตรา

 • แก้ไขปัญหา และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้ง และแก้ไขปัญหา Network ได้แก่ LAN,Firewall, Switch
 • ดูแลบำรุงรักษา Serverและฐานข้อมูลระบบ CRM
 • บริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ CRM

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี-ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งและแก้ไขปัญหา Network ได้แก่ LAN, Firewall, Switch
 • มีประสบการด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Windows Server และระบบ Backup
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีใจรักในงานบริการ
10

Programmer 1 อัตรา

 • ดูแล ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น
 • วิเคราะห์และแก้ไขระบบงานโดยเร่งด่วนเมื่อพบปัญหา
 • รับผิดชอบในการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านไอที

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี-ป.โท สาขา Computeror Software Engineering /Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3-5 ปี
 • สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานองค์กรและสามารถทดสอบซอฟต์แวร์โดยกรรมวิธีมาตรฐานได้
 • มีประสบการด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Windows Server และระบบ Backup
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
11

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพฯ)

 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
12

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
13

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (Fundraiser)

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ออกบูธให้ข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์องค์กรให้กับบุคคลทั่วไปโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว
 • เชิญชวนให้คนทั่วไปเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
 • สนับสนุนกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
 • ยินดีที่จะทำงานข้างนอกและมีความพร้อมที่จะทำงานเสาร์-อาทิตย์ เป็นครั้งคราว
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
14

เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ (Telesale)

 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • ติดต่อผู้บริจาค ระดมทุนสนับสนุนอุปการะเด็กยากไร้ ผ่านทางโทรศัพท์
 • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน
 • มีประสบการณ์ Telesales, Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
15

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อผู้บริจาค ระดมทุนสนับสนุนอุปการะเด็กยากไร้
 • จัดทำสรุปรายงานประจำวัน ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน
 • มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
16

เจ้าหน้าที่ติดตามและสนับสนุนประจำสำนักงาน

 • สังกัด สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก 
 • อายุ 21 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.) Internet
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทนกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง 

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งใบสมัครและประวัติ พร้อมเอกสารสมัครงาน ส่งมาที่

สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก
เลขที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

หรือ ติดต่อ คุณรุจาภา เล็กศิริมนตรี
โทร 02-747-2600 ต่อ 523 แฟกซ์ 02-747-2623
อีเมล์: rujapa_oh@yahoo.co.th

17

เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ขับรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็กในการติดต่อและประสานกับหน่วยงานภายนอก
 • ดูแลบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมการศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • รอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงและบุคลิกภาพที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รู้กฎจราจรขับรถอย่างสุภาพ และปลอดภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ผลตอบแทน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ

สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็กในมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

การรับสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารสมัครงานตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น

หรือติดต่อคุณรุจาภา เล็กศิริมนตรี โทร.02-747-2600 ต่อ 523 หรือ โทร.094-926-2886

Email : rujapa_oh@yahoo.co.th

18

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน (รับ-จ่าย) บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี และหรือโปรแกรมอื่น
 • มีความสามารถในการตรวจสอบและละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการการใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, etc.)
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกภาพดี ขยันอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
อีเมล์ : personnel@ccfthai.or.th
โทร : 027472600 ต่อ 512
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn