ร่วมงาน
กับ CCF
ตำแหน่งงานว่าง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Updated 14 กันยายน 2559)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง สามารถสอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร รูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและเงินเดือนที่ต้องการ มาที่

แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 027472600 ต่อ 512 หรือ E-mail:  personnel@ccfthai.or.th

1

ผู้จัดการโครงการส่งเสริมทักษะการเงินและทักษะอาชีพสำหรับเยาวชน (ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง)

 • วางแผนบริหารจัดการโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณของโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน และชุมชนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการศึกษา บริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและการบริหารโครงการ Grant 3-5 ปี
 • สามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการได้และทำ Documentation ได้
 • มีทักษะในการประสานงานกับภาคีในระดับนโยบายได้
 • มีทักษะติดตามงานและประเมินผลงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  2

  หัวหน้าโครงการ 3 อัตรา (ประจำ จ.เชียงใหม่)

  • วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ
  • วางแผนอำนวยการ บริหารจัดการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
  • ดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน และธุรการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเด็กและเยาชน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสาร และการนำเสนอ
  3

  เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภาคเหนือ 1 อัตรา

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางไปทำงานในหลายจังหวัดได้ มีทักษะในการตรวจทาน การให้ความรู้และคำแนะนำด้านบัญชี
  4

  เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ 2 อัตรา (ประจำ จ.ตาก และ จ.สกลนคร)

  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5

  เจ้าหน้าที่บัญชี (FIN08) 2 อัตรา

  • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6

  เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ (Internal Auditor) (ASD03) 1 อัตรา

  • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน เศรษฐสาตร์ บริหารธุรกิจ ตรวจสอบ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Internal Audit หรือ ด้านนิติกรรมการดำเนินคดีความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7

  ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถวางแผนกลยุทธ์ระบบงานขาย
  • เขียนแผนการตลาด แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
  8

  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคล
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปี
  9

  Administrative Officer 1 อัตรา

  • วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  10

  เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ประจำ สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ.เพื่อพัฒนาเด็ก 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดของงาน

  • ขับรถยนต์ประจำ "สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ.เพื่อพัฒนาเด็ก" ในการติดต่อและประสานกับหน่วยงานภายนอก
  • ดูแลบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานฯให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร 

  1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
  2. วุฒิการศึกษามัธยมการศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
  3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  4. รอบรู้เส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล เป็นอย่างดี 
  5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และบุคคลิกภาพที่ดี 
  6. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รู้กฎจราจร ขับรถอย่างสุภาพ และปลอดภัย 
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ 
  8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

  ค่าตอบแทน เงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 

  สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ 

  สถานที่ปฎิบัติงาน 

  สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ.เพื่อพัฒนาเด็ก
  ใน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

  *สามารถสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารสมัครงานตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น 

  หรือติดต่อ คุณรุจาภา เล็กศิริมนตรี
  rujapa_oh@yahoo.co.th
  โทร. 02-747-2600 ต่อ 523 , 098-271-7318

  แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

  เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  อีเมล์ : personnel@ccfthai.or.th
  โทร : 027472600 ต่อ 512
  Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn