ที่สุด
ของความมั่นใจ
ท่านสามารถมั่นใจมูลนิธิ ได้อย่างแน่นอน

"...ยังมีเด็กยากจนที่ประสบความหิวโหย โรคภัยได้เจ็บ ขาดสารอาหาร ไม่ได้ไปโรงเรียน ในชนบทห่างไกล จำนวนมาก ถึงแม้มีการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน หลายองค์กรได้ทำอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอ ขอให้เราร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กให้ทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น"

พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

ประสบการณ์

มูลนิธิฯ มีประสบการณ์จริงในการเอาชนะ อุปสรรคและข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อทำให้เด็กในความอุปการะ ของ ท่านได้รับความช่วยเหลือที่เขาต้องการ มากที่สุด

ความสำเร็จ

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ มหากรุณารับมูลนิธิ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ สิ่งนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เด็กไทยนับพันที่อยู่ใน ภาวะเสี่ยง จะได้รับความช่วยเหลืออย่างมี ประสิทธิภาพจากโครงการอุปการะเด็ก เด็กจำนวนมากได้จบการศึกษาออกมาเป็น แพทย์ ครู วิศวกร และอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถ ดูแลตนเอง และครอบครัวของพวกเขาได้

ประสิทธิภาพ

ขณะนี้มีเด็กไทยที่มีฐานะยากจนขัดสน ได้รับ การอุปการะผ่านมูลนิธิ กว่า 60,000 คน ด้วยการทำงานเชิงลึกในพื้นที่ที่กว้างขวาง มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยระบบ อาสาสมัครในชุมชน และการจัดสรรงบ ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การ อุปการะเด็กของท่านดำเนินไปได้อย่างยาว นาน และให้ความช่วยเหลือได้มาก

ความเชี่ยวชาญ

มูลนิธิฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดเพื่อหยิบยื่นการ ดูแลให้กับเด็ก ๆ เริ่มต้นที่ระดับสูงสุดด้วย ประธานคณะกรรมการของเรา ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวนิช และกรรมการท่านอื่น ซึ่ง เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การแพทย์ และ การเงิน เราเชื่อมั่นว่า เด็กจากครอบครัวที่ ยากจนขัดสนที่สุด สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn