ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์