ต่างที่มา ต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

“สังขละบุรี” อำเภอชายแดนติดพม่า พื้นที่แห่งความหลากหลายในเชื้อชาติ ผสมผสานไปด้วยหลายวัฒนธรรม ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ที่อยู่อาศัยในฐานะเป็นพี่เป็นน้อง โดยกะเหรี่ยงเป็นผู้พี่ มอญเป็นผู้น้อง ส่วนชาวไทย คือ ผู้ให้แผ่นดินอาศัย ต่างเชื้อชาติอยู่รวมกันโดยมีพุทธศาสนาเป็นจุดร่วมจิตใจ

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.กาญจนบุรี เราดูแลทั้งเด็กมอญ กระเหรี่ยง และเด็กไทยรวม 653 คน  กิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิฯ ทำที่นี่ ให้ความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้พวกเขาไม่รู้สึกถึงความแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพน่ารัก ๆ ในทุก ๆ วันศุกร์ เด็ก ๆ จะใส่ชุดประจำถิ่นของตนเองไปโรงเรียน นั่นมิใช่เพื่อการแบ่งแยก แต่เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของพวกเขา ไม่ว่าใครจะใส่ชุดสีใดหรือชุดประจำถิ่นใด เมื่ออยู่ในโรงเรียน เด็ก ๆ ทุกคน ก็คือนักเรียนที่พึงได้รับสิทธิ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

พวกเราทำงานร่วมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ทุกวันศุกร์ (หรือที่เรียกว่า School Base) ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ค่ายศิลปะ ฯลฯ การได้เห็นเด็ก ๆ ที่ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เห็นภาพการต่อแถวลงชื่อ การร่วมไม้ร่วมมือ ปรึกษาหารือกัน ภาพพี่ ๆ เด็กโตดูแลน้อง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ช่างเป็นภาพที่ประทับใจจนไม่อาจละสายตา

นางสาวจงกล ลิ่วเวหา
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดกาญจนบุรี
20 มิถุนายน 2560

 

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn